Ochrana osobných údajov.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (“ďalej len GDPR”), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám poskytujeme nasledujúce informácie.

 

 1. Prevádzkovateľom wrapsquad.sk, internetovej stránky a webovej aplikácie WrapSquad je Mairon, s.r.o. Sídlo spoločnosti: Predmestská 1711/48 010 01 Žilina IČO: 36425613 DIČ: 2021911188 IČ DPH: SK2021911188(ďalej ako “prevádzkovateľ”). Kontaktovať nás môžete na adrese: info@wrapsquad.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 910 962 306.
 2. WrapSquad je webová aplikácia v sieti internet s verejným prístupom, najmä na evidenciu zamestnancov a pracovných činností. Podrobnejšie informácie o aplikácii WrapSquad sú uvedené na internetovej stránke www.wrapsquad.sk
 3. Návštevník je každý návštevník webovej stránky www.wrapsquad.sk, ktorý prostredníctvom formulára odošle svoju otázku a emailovú adresu na mail info@wrapsquad.sk.
 4. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s prevádzkovateľom zmluvný vzťah na používanie aplikácie WrapSquad.
 5. Užívateľ je zamestnanec zákazníka, ktorý má prístup do užívateľského prostredia aplikácie WrapSquad.
 6. Administrátor je užívateľ, ktorý ma prístup do administrátorského rozhrania aplikácie WrapSquad, kde môže spravovať ostatných užívateľov. Administrátor má prístup k osobným údajom ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia.
 7. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s GDPR na plnenie nasledovných účelov:
  1. Na základe plnenia zmluvného vzťahu so zákazníkom, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom poskytovania služieb spojených s aplikáciou
  2. Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi a návštevníkmi, vrátane odpovedí na otázky z kontaktného formulára.
  3. Na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom zasielania obchodných informácií o poskytovaných službách a prieskumov o spokojnosti svojim zákazníkom. Zákazník súhlasí s týmto spracúvaním uzatvorením zmluvného vzťahu.
 8. Prevádzkovateľ získava osobné údaje užívateľov aplikácie WrapSquad od ich zamestnávateľa prostredníctvom registračného formulára v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia. Zamestnávateľ sa zaväzuje získavať osobné údaje od svojich zamestnancov v súlade s GDPR. Prevádzkovateľ získava osobné údaje návštevníkov a potenciálnych zákazníkov od dotknutej osoby priamo alebo prostredníctvom kontaktného formulára v rozsahu emailová adresa.
 9. Prevádzkovateľ ukladá osobné údaje užívateľov po dobu nevyhnutnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom a uplatňovaní nárokov zo zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby budú ich osobné údaje vymazané.
 10. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretej osobe ani inému subjektu v EÚ, alebo tretích krajinách.

 

 1. Dotknutá osoba má práva vymedzené v článkoch 15 a 21 GDPR, ktorými sú: právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť osobné údaje pomocou organizačných a technický prostriedkov zabezpečenia, ako sú nastavenie prístupových práv užívateľom, fyzickým zabezpečením priestorov prevádzkovateľa, softwarovou ochranou pred neoprávneným prístupom k dátam tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenej zmene, zničeniu, strate alebo k inému neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov. Aby bola počas celej doby spracúvania zaistená dôvernosť, integrita a dostupnosť osobných údajov, prevádzkovateľ pravidelne kontroluje mieru zabezpečenia a priebežne ju zdokonaľuje.